در کدام بیت تعداد وابسته‌های گروه اسمی کمتر است؟

گزینه یک

تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول
و آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل

گزینه دو

از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم
وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل

گزینه سه

خراب‌تر از دل من غم تو جای نیافت
که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول

گزینه چهار

دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق

گزینه 4

بررسی گزینه‌ها: گزینۀ «1»: _تحصیل عشق_ ، _تحصیل رندی_ ، _جانم_ ، _کسب فضایل،_ _این فضایل_ (۵5 وابسته) گزینۀ «2»: _آب دیده_ ، _صد ره_ ، _طوفان نوح_ ، _لوح سینه،_ _نقشت_ (۵5 وابسته) گزینۀ «3»: _دل من_ ، _غم تو_ ، _دل تنگ، _ _دلم_ ، _قرارگاه نزول_ (۵5 وابسته) گزینۀ «4»: _مدّت عمر، _ _عمرم_ ، _امید وصال، _ _زمان فراق_ (4 وابسته)

به بالای صفحه بردن