در کدام بیت تمام ارکان تشبیه آمده است؟

گزینه یک

زنی بود بر سان گردی سوار همیشه به جنگ اندرون نامدار

گزینه دو

چنان ننگش آمد ز کار هجیر که شد لاله رنگش به کردار قیر

گزینه سه

برآشفت سهراب و شد چون پلنگ چو بدخواه او چاره گر بُد به جنگ

گزینه چهار

رها شد ز بند زره موی اوی درفشان چو خورشید شد روی اوی

گزینه 4

روی: مشبّه / خورشید: مشبّه‌به / درفشان: وجه‌شبه / چو: ادات تشبیه سایر گزینه‌ها وجه‌شبه ندارند.

به بالای صفحه بردن