در کدام بیت جابجایی ضمیر متّصل صورت نگرفته است؟

گزینه یک

به تن مقصّرم از دولت ملازمتت ولی خلاصۀ جان خاک آستانۀ توست

گزینه دو

از آن رنگ رُخم خون در دل افتاد وز آن گلشن به خارم مبتلا کرد

گزینه سه

دلم ربودی و رفتی ولی نمی‌روی از دل بیا که جان عزیزت فدای شکل و شمایل

گزینه چهار

شهسوار من که مه آیینه‌دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مَرکب است

گزینه 1

«م» در رخم: «دل من»/ گزینۀ 3 «ت» در عزیزت ← شمایل + ت/ گزینۀ 4 «ش» در بلندش ← خاک نعل مرکبش، در جایگاه اصلی خود به‌کار نرفته‌اند.

به بالای صفحه بردن