در کدام بیت جابه‌جایی ضمیر آمده است؟

گزینه یک

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم
کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد

گزینه دو

ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد
که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

گزینه سه

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

گزینه چهار

بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد

گزینه 3

در «صد ملک‌ سلیمان زیر نگینم باشد»، جابه‌جایی ضمیر اتفاق افتاده است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: آغوش او گزینۀ «2»: قدح تو گزینۀ «4»: دل من

به بالای صفحه بردن