در کدام بیت «جابه‌جایی ضمیر متصل» وجود دارد؟

گزینه یک

ای آنکه به اقبال تو در عالم نیست
گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست؟

گزینه دو

دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت
وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم

گزینه سه

نرگس مست نوازش کن مردم دارش
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

گزینه چهار

شدم آب، چون شمع و در خود فسردم که تصویر صبحی به منظر ندادم

گزینه 2

دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت / وقت آن است که پرسی خبر از بغداد _م _ وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم ← وقت آن است که پرسی خبرم از بغداد یعنی از این به بعد خبر من را از بغداد بگیرید چرا که از شیراز دلم گرفته است.

به بالای صفحه بردن