در کدام بیت جابه جایی ضمیر متصل صورت گرفته است؟

گزینه یک

نیک باشی و بدت گوید خلق به که بد باشی و نیکت بینند

گزینه دو

من ز دست تو خویشتن بکشم
تا تو دستم به خون نیالایی

گزینه سه

عجب داری ار بار حکمش برم که دایم به احسان و لطفش درم؟

گزینه چهار

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت کانکه شد کشتۀ او نیک سرانجام افتاد

گزینه 2

جاي اصلي ضمير در مصراع دوم چنين است: تا تو دست به خون من نيالايي.

به بالای صفحه بردن