در کدام بیت جملۀ «غیرساده» یافت می‌شود؟

گزینه یک

کند خواجه بر بستربی جانگداز
یکی دست کوتاه و دیگر دراز

گزینه دو

بخندید کاین قلعه‌ای خرّم است
ولیکن نپندارمش محکم است

گزینه سه

نه اندیشه از کس نه حاجت به هیچ
چو زلف عروسان رهش پیچ‌پیچ

گزینه چهار

بزرگی زبان‌آوری کاردان حکیمی سخنگوی بسیار دان

گزینه 2

‌جملۀ غیرساده←کاین قلعه‌ای خرّم است––––––––––––––––(جملۀ وابسته (پیروبخندید–––––جملۀ هستهجملۀ غیرساده←کاین قلعه‌ای خرّم است_(جملۀ وابسته (پیروبخندید_جملۀ هسته

به بالای صفحه بردن