در کدام بیت جملۀ مرکب دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

به هوش باش که هر نقطه دام دایره‌ای است
تو در هوای رهایی درین میانه مگرد

گزینه دو

به هر چه می‌نگرم با دریغ و بدرود است
شد آن زمان که جهان جمله مژده بود و درود

گزینه سه

باز آی ساقیا که هوا‌خواه خدمتم
مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم

گزینه چهار

رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم

گزینه 4

در بیت‌های «1، 2 و 3» حرف «که» جملۀ مرکب ساخته است، اما در بیت «4» حرف ربط وابسته‌ساز نیامده است.

به بالای صفحه بردن