در کدام بیت «جناس همسان» هست؟

گزینه یک

یا دل به ما دهی چو دل ما به دست تست یا مهر خویشتن از دل ما به در بری

گزینه دو

ای برق اگر به گوشۀ آن بام بگذری آنجا که باد زَهره ندارد خبر بری

گزینه سه

ای مرغ اگر پری به سر کوی آن صنم پیغام دوستان برسانی بدان پری

گزینه چهار

بازآی کز صبوری و دوری بسوختیم ای غیاب از نظر که به معنی برابری

گزینه 3

واژه‌ی «پری» اوّل به معنی «پرواز کنی» و «پری» دوم به معنی «فرشته خو» است چون ظاهر یکسان و معنایی متفاوت دارند جناس همسان می‌سازند.

به بالای صفحه بردن