در کدام بیت «جهش ضمیر» به‌چشم می‌خورد؟

گزینه یک

از آن پوشم رخ از زلفت که گويند
نمى بايد نمودن زر به طرّار

گزینه دو

ورم قدم به عیادت نمی‌نهی باری
تفقّدی به زبان قلم دریغ مدار

گزینه سه

دو چشم سیل بار و روی زردم
شد این رود‌آور و آن زعفران زار

گزینه چهار

من سرگشته چو سر در سر زلفت کردم دست من گیر و مرا بی‌سر‌و‌سامان مگذار

گزینه 2

مصرع نخست را باز می‌نگریم: ور قدم به عیادتم نمی‌نَهی، باری ...

به بالای صفحه بردن