در کدام بیت جهش ضمیر دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم

گزینه دو

اگر سرم برود در سرِ وفای شما ز سر برون نرود هرگزم هوای شما

گزینه سه

پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار معرفت پند همی داد و نمی‌پذرفتم

گزینه چهار

در آن زمان که روند از قفای تابوتم بود مرا دل سرگشته در قفای شما

گزینه 4

1 ) نه عجب در شب دراز که دو دیده‌ _ام_ باز باشد. ( مضاف الیه ) 2 ) هرگز هوایِ شما از سر _م_ برون نرود. ( مضاف الیه ) 3 ) پیش از آن‌که کار _م_ به دیوانگی انجامد. ( مضاف الیه )

به بالای صفحه بردن