در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظی وجود دارد؟

گزینه یک

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

گزینه دو

من از آن حُسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

گزینه سه

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را

گزینه چهار

حدیث از مطرب و می‌ گو و راز دهر کم‌تر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

گزینه 3

اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین (فرمایی) من دعاگویت هستم. «فرمایی» دوم به قرینۀ لفظی حذف شده است.

به بالای صفحه بردن