در کدام بیت حسن تعلیل وجود دارد؟

گزینه یک

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند
درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

گزینه دو

نزدیک شد که از نفس لاله بشکفد
مهر لبم که غنچۀ بستان راز بود

گزینه سه

جنبش سرو تو پنداری کز باد صباست
نه که از نالۀ مرغان چمن در طرب است

گزینه چهار

هرگز نیامد آیت نوری به روی کار گردانده‌ام بسی ورق روزگار خویش

گزینه 3

حسن تعلیل: دلیل ادبی و غیر واقعی برای موضوعی و یا یک پرسشی است در بیت سوم علت جنبش سرو را نالۀ خوش مرغان چمن می‌داند که علتی ادبی و غیر واقعی است.

به بالای صفحه بردن