در کدام بیت «حسن تعلیل» وجود ندارد؟

گزینه یک

عجب نیست از خاک اگر گل شکفت / که چندین گل اندام در خاک خفت

گزینه دو

خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد / کآمد به در از پرده مَه چارده نو

گزینه سه

اشک غمّاز من ار سرخ برآمد چه عجب / خجل از کردۀ خود پرده دری نیست که نیست

گزینه چهار

هرگه به صد کرشمه پری وار بگذری / بر چشم خود فرشته کشد خاک راه تو

گزینه 4

حسن تعلیل» آوردن دلیلی غیرواقعی، اما زیبا و شاعرانه دربارۀ موضوعی است. در گزینۀ 4 بر خلاف سایر گزینه‌ها برای یک رویداد یا حالت، دلیل شاعرانه‌ای تراشیده نشده است. آرایه‌های حسن تعلیل در سایر گزینه‌ها: 1) شاعر در این بیت دلیلِ برآمدنِ گُل ها از خاک را مدفون شدن گل اندامان (زیبارویانی که اندامی به لطافت گل دارند) در خاک دانسته است. 2) شاعر چهرۀ معشوق خود را به قرصِ ماهِ دوهفته تشبیه کرده وعلت غروب کردن آفتاب را آشکار شدن رخسار معشوق و شرمندگی خورشید از جلوه‌گری در حضور معشوق می‌داند. 3) شاعر دلیل سرخی اشک خود را خجالت زدگی و شرمساری اشک به خاطر افشا شدن رازش دانسته است.

به بالای صفحه بردن