در کدام بیت «خیره» به معنای «سرگشته و حیران» آمده است؟

گزینه یک

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیره‌سری را

گزینه دو

لیک چنان خیره و خاموش ماند کز همه شیرین سخنی گوش ماند

گزینه سه

که گفتار خیره نیرزد به چیز ازین در سخن خود نرانیم نیز

گزینه چهار

ای شکم خیره به تایی بساز تا نکنی پشت به خدمت دو تا

گزینه 2

در این گزینه خیره به معنای سرگشته و حیران است و در سایر گزینه‌ها به معناهای «لجوج»، «بیهوده» و «گستاخ» آمده است.

به بالای صفحه بردن