در کدام بیت زمینه ملی و میهنی حماسه، دیده می‌شود؟

گزینه یک

بجنبید رهام زان رزمگاه برون تاخت اسب از میان سپاه

گزینه دو

بزرگان ایران گشاده دلند تو گویی که آهن همی بگسلند

گزینه سه

بدو داد شاه اختر کاویان برآن سان که بودی به رسم کیان

گزینه چهار

به رزم اندرون کشته شد اشکبوس وزو شادمان شد دل گیو و طوس

گزینه 3

زمینه ملی حماسه بستری از واقعیات اجتماعی - اخلاقی، زندگی سیاسی و عقاید جامعه را در بر می‌گیرد و در گزینه‌ی 3 به این مضمون اشاره شده است (درفش کاویان یک عنصر ملی است که در این بیت نمود دارد.)

به بالای صفحه بردن