در کدام بیت شاعر به «وطن‌دوستی» خود اشاره‌ای ندارد؟

گزینه یک

من آزاده از خاک آزادگانم
گل صبر می‌پرورد دامن من

گزینه دو

کنون رود خلق است دریای جوشان
همه خوشۀ خشم شد خرمن من

گزینه سه

بخون گر کشی خاک من دشمن من
بجوشد گل اندر گل از گلشن من

گزینه چهار

کجا می‌توانی ز قلبم ربایی تو عشق میان من و میهن من

گزینه 2

شاعر در گزینه‌های «1» و «3» و «4» به‌وضوح از علاقه و عشق خود به وطن صحبت به‌میان می‌آورد امّا در بیت «2» با مفهومی تهدیدآمیز با دشمنش صحبت می‌کند.

به بالای صفحه بردن