در کدام بیت «شیوۀ بلاغی» به کار رفته است؟

گزینه یک

بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده‌ام همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده‌ام

گزینه دو

ای سرو حدیقۀ معانی جانی و لطیفۀ جهانی

گزینه سه

سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند؟ همدم گل نمی‌شود یاد سَمَن نمی‌کند

گزینه چهار

این که دل نام کرده‌ای به مجاز رو به پیش سگان کوی انداز

گزینه 1

شیوۀ بلاغی مقدّم شدن فعل بر نهاد و مفعول. بس که دل رمیدۀ––––––نهاددل رمیدۀ_نهاد من از خار و گل جفا دید...

به بالای صفحه بردن