در کدام بیت شیوۀ بلاغی به کار نرفته است؟

گزینه یک

اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

گزینه دو

ساقیا برخیز و در دِه جام را
خاک بر سر کن غم ایّام را

گزینه سه

دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد

گزینه چهار

حسن تو همیشه در فزون باد رویت همه ساله لاله‌‌گون باد

گزینه 4

گزینۀ «1»: تقدیم فعل بر مفعول در دو مصراع گزینۀ «2»: تقدیم فعل بر مفعول در دو مصراع گزینۀ «3»: تقدیم بر نهاد دوش باد –––نهادباد _نهاد از یار سفر کرده آگهی داد.

به بالای صفحه بردن