در کدام بیت شیوۀ بلاغی صورت نگرفته است؟

گزینه یک

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار
مکنش عیب، که بر نقد روان قادر نیست

گزینه دو

سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست
کیست آن کِش سر پیوند تو در خاطر نیست

گزینه سه

صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب
کاندر این طغرا نشان حِسبۀ لِله نیست

گزینه چهار

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بُوَد در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست

گزینه 4

بیت اول: «نثار» بعد از «کرد» و عیب و اوی «مفعول» بعد از «مکن» آمده است. بیت دوم: فعل «کیست» ابتدای جمله آمده است. بیت سوم: «حساب» مفعول بعد از فعل «نمی‌داند» آمده است. بیت چهارم: همۀ اجزای جمله در جای اصلی خود آمده‌اند.

به بالای صفحه بردن