در کدام بیت «صفت نسبی» وجود دارد؟

گزینه یک

گفت در این معرکه یکتا منم تاج سر گلبن و صحرا منم

گزینه دو

در بن این پردۀ نیلوفری کیست کند با چو منی همسری

گزینه سه

دید یکی بحر خروشنده‌ای سهمگنی نادره جوشنده‌ای

گزینه چهار

لیک چنان خیره و خاموش ماند کز همه شیرین سخنی گوش ماند

گزینه 2

نیلوفری ← منسوب به نیلوفر می‌باشد. صفت نسبی از اسم + ی نسبت ساخته می‌شود. «ی» در گزینۀ 3 نشانۀ «نکره» و در گزینۀ 4 نشانۀ «مصدر» است.

به بالای صفحه بردن