در کدام بیت غلط املایی دیده می‌شود؟‌

گزینه یک

بی‌زَلّت و بی‌گناه محبوسم بی‌علت و بی‌سبب گرفتارم

گزینه دو

یکی نقض بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار

گزینه سه

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

گزینه چهار

حرص به صد عزّ و جاه در همه صورت گداست گر به قناعت رسی فقر غنا می‌شود‌

گزینه 2

«نغز» به‌معنای «دلکش» است و برای این بیت مناسب است اما «نقض» به‌معنای زیر پا نهادن و شکستن است که با معنای بیت سازگاری ندارد.

به بالای صفحه بردن