در کدام بیت غلط املایی دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

« غذا گفت گیر و قدر گفت ده
فلک گفت احسنت و مه گفت زه »

گزینه دو

« همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل
خروشان دل خاک در زیر نعل »

گزینه سه

« کمان را به زه کرد زود اشکبوس
تنی لرز لرزان و رخ صندروس »

گزینه چهار

« فلک در شگفتی ز عظم شماست ملک آفرین‌گوی رزم شماست »

گزینه 2

ویرایش غلط‌هایی املایی: « قضا - سندروس - عزم »

به بالای صفحه بردن