در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

گوهر مخزن اصرار همان است که بود حقّۀ مهر بدان نام و نشان است که بود

گزینه دو

ای حیات عاشقان در مردگی دل نیابی جز که در دل بردگی

گزینه سه

تا عهد تو در بستسم عهد هم بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همۀ پیمان‌ها

گزینه چهار

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

گزینه 1

«اصرار» به‌معنای پافشاری است در صورتی که «اسرار» به‌معنای رازها برای پاسخ این سؤال مناسب است.

به بالای صفحه بردن