در کدام بیت غلط املایی یا رسم‌الخطی وجود دارد؟

گزینه یک

قصۀ غصۀ فرهاد به شیرین که برد؟
نامۀ ویس گل اندام به رامین که برد؟

گزینه دو

تا چین سر زلف بتان شد وطن دل
عزم سفرش از گذر حبّ وطن خواست

گزینه سه

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

گزینه چهار

چگونه کافر باشم که بت‌پرست توام چگونه فاسق باشم که جرعه‌خوار توام

گزینه 2

خاستن درست است زیرا اینجا به معنای بلند شدن است نه به معنای درخواست و طلب چیزی.

به بالای صفحه بردن