در کدام بیت غلط رسم‌الخطی وجود دارد؟‌

گزینه یک

کشانی بخندید و خیره بماند عنان را گران کرد و او را بخواند

گزینه دو

کشانی بدو گفت بی بارگی به کشتن دهی سر به یکباره‌گی

گزینه سه

کشانی بدو گفت: با تو سلیح نبینم همی جز فسوس و مزیح

گزینه چهار

یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار‌

گزینه 2

«یکبارگی» با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن