در کدام بیت فعل‌های بیشتری حذف شده است؟

گزینه یک

عاشقی به ز منت کو که به وی پردازی دلبری به ز تو ام کو که به وی پردازم

گزینه دو

چنان که تشنه به آب حیات و مرده به جان به جان تو که به دیدارت آرزومندم

گزینه سه

جنگجویان به زور پنجه و کتف دشمنان را کشند و خوبان دوست

گزینه چهار

او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من

گزینه 2

گزینۀ 1: فعلی حذف نشده است و «کو» خودش به جای فعل عمل می‌کند (شبه‌جمله است): عاشقی بهتر از من برای تو کو؟ که به او بپردازی و دلبری بهتر از تو برای من کو؟ که به او بپردازم گزینۀ 2: چهار جمله است و 3 فعل در آن حذف شده است. گزینۀ 3: دو جمله است. گزینۀ 4: ۵5 جمله است و 2 فعل در آن حذف شده است.

به بالای صفحه بردن