در کدام بیت فعل «کشتن» معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

در چراغ دو چشم او زد تیغ
نامدش کشتن چراغ دریغ

گزینه دو

کشتم به باد سرد چراغ فلک چنانک
بوی چراغ کشته شنیدم به صبحگاه

گزینه سه

بکش جهل را کو بخواهدت کشت
وگرنه به ناچارت او خود کشد

گزینه چهار

چراغ کیان کشته شد کاش من به مرگش چراغ فلک کشتمی

گزینه 3

در سه گزینۀ دیگر کشتن معنای خاموش کردن دارد، اما در بیت ‌گزینۀ «3» به معنای اصلی کشتن و نابود کردن آمده است.

به بالای صفحه بردن