در کدام بیت مراعات نظیر به کار رفته است؟

گزینه یک

ای سرو بلند  قامت دوست
وَه وَه که شمایلت چه نیکوست

گزینه دو

مَه پاره به بام اگر برآید که فرق کند که ماه یا اوست؟

گزینه سه

آن خرمن گل، نه گل، که باغ است
نه باغ ارم که باغ مینوست

گزینه چهار

بسیار ملامتم بکردند کاندر پی او مرو که بد خوست

گزینه 3

گل و باغ با هم مراعات نظیر و تناسب معنایی دارند.

به بالای صفحه بردن