در کدام بیت ممال به کار نرفته است؟

گزینه یک

به هند آمدم بعد از آن رستخیز وزان جا به راه یمن تا حجیز

گزینه دو

همی تاخت اندر فراز و نشیب
همی زد به گرز و به تیغ و رکیب

گزینه سه

چشم را سرمه فریب کشید
ناز را بر سر عتیب کشید

گزینه چهار

دگر گفت کز راه دور و دراز شدی رنجه اندر نشیب و فراز

گزینه 4

حجیز ← حجاز/ رکیب ← رکاب/ عتیب ← عتاب

به بالای صفحه بردن