در کدام بیت منادا دیده می‌شود؟

گزینه یک

حافظ از نظم بلندآوازه
کرد آیین سخن را تازه

گزینه دو

این زمان از راه می‌آید بهار
خسته‌گام و نیم‌رنگ و ناشناس

گزینه سه

سعدها و نحس‌ها دانسته‌ای
ننگری سعدی تو یا ناشسته‌ای

گزینه چهار

شمس الحق تبریزی از بس که در‌آمیزی تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا

گزینه 4

در این بیت منادا دیده می‌شود، اما کلمات «حافظ»، «بهار» و «سعدی» در سایر ابیات نقش منادایی ندارند. * نکته: «سعدی» در گزینه 3 به معنای «سعد هستی» است.

به بالای صفحه بردن