در کدام بیت نادرستی املایی وجود دارد؟

گزینه یک

با دل قانع فراغی دارم از تشویش حرص
مور را دست تصرّف کوته است از دانه‌ام

گزینه دو

بگریست چشم دشمن من بر حدیث من
فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست

گزینه سه

از مضیق حیات درگذری
وسعت مُلک لامکان بینی

گزینه چهار

گزارد پای بر هر آستانه کند آن خانه را آیینه‌خانه

گزینه 4

فعل گذارد به معنی قرار دادن با «ذ» نوشته می‌شود. گزاردن به معانی: به‌جا آوردن - ادا کردن - بیان کردن - تفسیر کردن و انجام دادن است.

به بالای صفحه بردن