در کدام بیت نقش تمام ضمیرها یکسان است؟

گزینه یک

ما با امید صبح وصال تو زنده‌ایم ما را ز هول این شب هجران نگاه‌دار

گزینه دو

در راه عشق گر برود جان ما چه باک
ای دل تو آن عزیزتر از جان نگاه‌دار

گزینه سه

صدای توست که بر می‌زند ز سینۀ من کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است

گزینه چهار

سزای خوبی تو بر نیامد از دستم زمانه نیز چه بد می‌دهد سزای تو را

گزینه 4

همۀ ضمیرهای آمده در این بیت نقش مضاف‌الیهی دارند. خوبی تو / دستم / سزای تو بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: ما: نهاد / تو: مضاف‌الیه / ما: مفعول گزینۀ «2» ما: مضاف‌الیه / تو: نهاد گزینۀ «3»: تو - من: مضاف‌الیه / تو: متمم

به بالای صفحه بردن