در کدام بیت نهاد و مسند یک جمله پس از فعل اسنادیِ آن آمده است؟

گزینه یک

گشت یکی چشمه ز سنگی جدا
غلغله زن، چهره‌نما، تیزپا

گزینه دو

غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحبدلی
باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را

گزینه سه

زهد با نیت پاک است نه با جامۀ پاک
ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد

گزینه چهار

نزدیک شد که طوطی تو از پی شکر بر خوان لعل‌فام لبت میهمان رسد

گزینه 1

در گزینۀ «1» فعل اسنادی گشت قبل از چشمه (نهاد) و جدا (مسند) آمده است.

به بالای صفحه بردن