در کدام بیت هر دو آرایۀ ایهام و حس‌آمیزی دیده می‌شود؟

گزینه یک

با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ
از کریمی گوییا در گوشه‌ای بویی شنید

گزینه دو

شیرینی گفتار تو افکند در آفاق
شوری ز چه ز آن روی که شهد است و نمک هم

گزینه سه

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

گزینه چهار

ز اضطراب دل و لکنت زبان پیداست که شمع هم دم مردن وصیتی دارد

گزینه 2

ایهام: شور: 1- هیجان، 2- طعم شور. شور در معنای طعم شور با نمک و شیرین و شهد تناسب دارد. ولی معنای مورد نظر در بیت فقط «هیجان» است. لذا بیت ایهام تناسب دارد و ایهام تناسب، ایهام است. حس‌آمیزی: شیرینی گفتار تلفیق دو حس چشایی و شنوایی است. نکته: اگر در سؤال نوع ایهام را مشخص نکرده باشند، ایهام تناسب را می‌توان ایهام در نظر گرفت.

به بالای صفحه بردن