در کدام بیت هر سه آرایۀ «استعاره، تضاد و حس‌آمیزی» وجود دارد؟

گزینه یک

منم چون شاخ تشنه در بهاران تویی همچون هوای ابر و باران

گزینه دو

سخن که نیست در او استعاره نیست ملاحت نمک ندارد شعری که استعاره ندارد

گزینه سه

گفتم ای سرو سهی بنشین که بنشیند بلا گفت بنشینم ولیکن نه بلا، بالاست این

گزینه چهار

با من به سلام خشک ای دوست زبان تر کن تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم

گزینه 4

استعاره: لعل استعاره از اشک تضاد: خشک و تر حس‌آمیزی: سلامِ خشک (شنوایی ولامسه)

به بالای صفحه بردن