در کدام بیت هر سه آرایۀ «تشبیه، استعاره و حسن‌تعلیل» وجود دارد؟

گزینه یک

به تلخ رو مکن اظهار تنگ‌دستی خویش که از تپانچۀ بحرست روی مرجان سرخ (تپانچه: سیلی)

گزینه دو

از آن است گل و نرگس رخسار تو سیراب کز دیده روان کرده‌ام از مهر تو صد جوی

گزینه سه

من آن شکل صنوبر را ز باغ سینه برکندم که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد

گزینه چهار

بهشت دل‌گشای من دل‌شب‌هاست می‌ترسم که گیرد چرخ کم فرصت ز دستم دامن شب را

گزینه 2

در این گزینه هر سه آرایۀ خواسته‌شده در صورت سؤال دیده می‌شود: استعاره در گل و نرگس مشهود است، به‌علاوه سیراب بودن رخسار هم استعاره از نوع تشخیص به حساب می‌آید، گل رخسار اضافۀ تشبیهی دارد و حسن‌تعلیل در آوردن دلیل شاعرانه برای زیبایی معشوق است. بررسی گزینه‌های دیگر: گزینۀ «1»: حُسن‌تعلیل دارد./ تپانچۀ بحر: استعاره گزینۀ «3»: باغ سینه ← اضافۀ تشبیهی، تشبیه غم به گل / شکل صنوبر: استعاره از قلب گزینۀ «4»: دامن شب - دل شب ← استعاره و تشخیص. به تعبیری می‌توان گفت مصراع اول این گزینه دارای تشبیه هم هست؛ شاعر شب‌ها را به بهشت دل‌گشایی تشبیه کرده است.

به بالای صفحه بردن