در کدام بیت همۀ آرایه‌های «تشبیه، استعاره، جناس» به‌کار رفته است؟

گزینه یک

حافظ در این کمند سرِ سرکشان بسی است
سودای کج مَپز، که نباشد مجال تو

گزینه دو

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای؟ کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

گزینه سه

صحن سرای دیده بشستم، ولی چه سود؟
کاین گوشه، نیست در خور خیل خیال تو

گزینه چهار

چون پیاله، دلم از توبه که کردم، بشکست همچو لاله، جگرم بی می و خم‌خانه بسوخت

گزینه 3

تشبیه: صحن سرای دیده - خیل خیال / استعاره: این گوشه / جناس: خیل و خیال / در سایر ابیات جناس به‌کار نرفته است.

به بالای صفحه بردن