در کدام بیت همۀ آرایه‌های «تشبیه، مراعات‌نظیر و تضاد» موجود است؟

گزینه یک

ای صاحب کرامت، شکرانۀ سلامت
روزی تفقّدی کن درويش بی‌نوا را

گزینه دو

آسايش دو گيتی، تفسير اين دو حرف است
با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

گزینه سه

سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

گزینه چهار

دل می‌رود ز دستم، صاحب‌دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

گزینه 3

تشبيه (مشبّه: ت، مشبّه‌به: شمع، ادات تشبيه: چون) / مراعات‌نظير بین واژگان «شمع، موم و بسوزد» و واژگانِ «موم و سنگ» / «موم» و «سنگ» تضاد دارند.

به بالای صفحه بردن