در کدام بیت همۀ آرایه‌های «مجاز، ایهام، کنایه و تلمیح» دیده می‌شود ؟

گزینه یک

جمشيد جز حکايت جام از جهان نبرد
زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي

گزینه دو

اي دَمت عيسي، دم از دوري مزن
من غلام آن که دور انديش نيست

گزینه سه

اي خوب تر از ليلي بيم است که چون مجنون
عشق تو بگرداند در کوه و بيابانم

گزینه چهار

اشکت، کليم نگذاشت در نامه‌ها سياهي بهر که مي فرستي مکتوب‌هاي شسته

گزینه 2

دم:‌ مجاز از سخن / دم زدن:‌ کنایه از سخن گفتن، ادّعا کردن / اشاره به دم مسیحایی:‌ تلمیح / دور‌اندیش: ایهام: 1) نگاه به دور کردن 2) آینده‌نگری و دوراندیشی

به بالای صفحه بردن