در کدام بیت واژه‌ای اشتباه معنا شده است؟

گزینه یک

در پس این پردۀ نیلوفری کیست کند با چو منی همسری (=برابری)

گزینه دو

تا خار (=ذلیل) غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها

گزینه سه

بر تیر جورتان (=ستم‌تان) ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستم‌کاران گویی چه رسد خذلان (=درماندگی)

گزینه 2

«خار» به معنای «تیغ» است و «خوار» به معنای ذلیل است.

به بالای صفحه بردن