در کدام بیت واژه‌های بیشتری در معنای مجازی به‌کار رفته‌اند؟

گزینه یک

تو به صد آینه از دیدن خود سیر نه‌ای من به یک چشم به دیدار تو چون سیر شوم

گزینه دو

سر این دارم و در خاطرم این رغبت هست توبه برهم زدن و باده گرفتن در دست

گزینه سه

دعوی عشق و سر از تیغ جفا دزدیدن؟! در رگ حوصله خونی که نداری جگر است

گزینه چهار

نوبت جام است شاها، نوبت شمشیر نیست جام باید در کف و شمشیر باید در نیام

گزینه 4

گزینۀ 1: 1ـ «چشم» مجاز از دیدن و نگاه است. گزینۀ 2: 1ـ «سر» مجاز از قصد، 2ـ «باده» مجاز از جام باده است. گزینۀ 3: 1ـ «جگر» مجاز از دلیری و جرئت است. گزینۀ 4: 1ـ «جام» مجاز از باده و شراب است. 2ـ «شمشیر» مجاز از جنگ و دعوا است! 3ـ «کف» مجاز از دست است.

به بالای صفحه بردن