در کدام بیت واژۀ «آهنگ» معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد ای یاوران باید ولی را یاوری کرد

گزینه دو

با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او کان طرۀ شبرنگ او بسیاری طراری کند

گزینه سه

چنگ دل آهنگ دلکش می‌زند نالۀ عشق است و آتش می‌زند

گزینه چهار

شمشاد خرامان کن آهنگ گلستان کن تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی

گزینه 3

در این گزینه «آهنگ» به‌معنای موسیقی ولی در سایر گزینه‌ها به‌معنای «قصد» است.

به بالای صفحه بردن