در کدام بیت وجه شبهِ تشبیه، بیان شده است؟

گزینه یک

راز من فاش کردی ای نادان همچو پرخاش پُتک بر سندان

گزینه دو

عیسی دم ما همدم اگر نیست غمی نیست ما را غم آن کشت که با ماش دمی نیست

گزینه سه

جهان‌جوی کرد از جهان‌دار یاد تو گویی که بید است هنگام باد

گزینه چهار

خیال‌انگیز و جان‌پرور چو بوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که می‌دانی که زیبایی

گزینه 4

گزینۀ «1»: «فاش شدن راز» به صدای برخورد «پتک» بر «سِندان» مانند شده است، چون بسیار بلند است و به گوش همه می‌رسد. به این دلیل (وجه شبه) اشاره نشده است. گزینۀ «4»: یار به بوی گل مانند شده است؛ چون هر دو خیال‌انگیز و جان‌پرور هستند. وجه شبه بیان شده است.

به بالای صفحه بردن