در کدام بیت «پرسش انکاری» به‌چشم نمی‌خورد؟

گزینه یک

کجا می‌توانی ز قلبم ربایی
تو عشق میان من و میهن من؟

گزینه دو

تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون
کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟

گزینه سه

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبک‌باران ساحل‌ها؟

گزینه چهار

از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم؟

گزینه 4

در گزینه‌های «1» و «2» و «3» در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده می‌توان تکذیب و یا انکار را متوجه شد اما در گزینۀ «4» شاعر فقط سؤالی برای درگیرکردن ذهن مخاطب با حقیقت حیات آدمی مطرح کرده است.

به بالای صفحه بردن