در کدام بیت گروه اسمی با ساختار (اسم + صفت + مضاف‌الیه) وجود دارد؟

گزینه یک

از دامن تو دست ندارند عاشقان
پیراهن صبوری ایشان دریده‌ای

گزینه دو

ماجرای دل خون گشته نگویم با کس
زانکه جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

گزینه سه

ز دست کوته خود زیر بارم
که از بالا بلندان شرمسارم

گزینه چهار

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم

گزینه 3

دست کوته خود: هسته + صفت + مضاف‌الیه

به بالای صفحه بردن