در کدام بیت گروه اسمی علاوه بر صفت بیانی، مضاف‌الیه هم دارد؟

گزینه یک

طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق
به قول مفتی عشقش درست نیست نماز

گزینه دو

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب‌نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

گزینه سه

طلوع صبح سعادت فرارسد که شبش
یگانه یار به خلوت بداد اذن ورود

گزینه چهار

دوش کز هجر تو دل حالت ظلمتکده داشت یاد تو شمع فروزندۀ آن محفل بود

گزینه 4

شمع فروزنده آن محفل: فروزنده: صفت بیانی آن محفل: گروه اسمی در نقش مضاف‌الیه (آن: وابسته پیشین/ محفل: هسته)

به بالای صفحه بردن