در کدام تشبیه وجه‌شبه ذکر نشده است؟

گزینه یک

چون مار زخم‌خورده دل افتد به پيچ‌و‌تاب
هرگه که ياد طرّۀ پيچان کند تو را

گزینه دو

چون رخ من شده است رنگ زمين
چون دَم من شده است طبع زمان

گزینه سه

جهان چون ني هزاران ناله دارد
که يک ني ديد از شکرستاني؟

گزینه چهار

در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع شب‌نشين کوي سربازان و رندانم چو شمع

گزینه 2

رنگ زمين: مشبه / چون: ادات تشبيه / رخ: مشبه‌به و طبع زمان: مشبه / چون: ادات تشبيه / دَم: مشبه‌به، بيت فاقد وجه‌شبه است. بررسی ساير گزينه‌ها: گزينۀ «1» به پيچ‌و‌تاب افتادن وجه‌شبه است. گزينۀ «3» هزاران ناله داشتن وجه‌شبه است. گزينۀ «4» مشهور خوبان و شب‌نشین بودن وجه‌شبه است.

به بالای صفحه بردن