در کدام عبارت، واژه‌ای یافت می‌شود که با از دست‌دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به این دوره منتقل شده‌است؟

گزینه یک

اگر چنان بود که به وزارت افتی، محاسبت و معاملت شناس باش.

گزینه دو

در وقت پیری، جوانی نزیبد چنان که جوانان را پیری‌کردن نزیبد.

گزینه سه

پیر رعنا مباش که گفته‌اند که پیر رعنا بتر و بپرهیز از پیران ناباک.

گزینه چهار

گفت دستاری دامغانی در قبا باید نهاد، چون من از اسب فرود آیم بر صحنۀ زین پوشید.

گزینه 3

واژۀ رعنا در گذشته به معنیِ زنِ خود پسند و دل‌آرا بوده اما امروزه به معنای رشید و بلند‌‌بالا به‌کار می‌رود که تغییرِ معنا در جهتِ ترفیع بوده‌‌است یعنی واژه بارِ عاطفیِ مثبت پیدا کرده‌است.

به بالای صفحه بردن