در کدام عبارت آرایۀ سجع بارزتر است؟ الف) محبت را غایت نیست از بهر آن که محبت را نهایت نیست. ب) فلان به سیرت گزیده و عادت پسندیده معروف است و به خدمتکاری دولت و طاعت. ج) چون اوقات محسوب به اجل مضروب رسید. د) هر که با بدان نشیند نیکی نبیند.

گزینه یک

الف، ب

گزینه دو

ب، ج

گزینه سه

ج، د

گزینه چهار

الف، د

گزینه 4

الف) غایت و نهایت د) نشیند و نبیند. در گزینه ب و ج سجع نداریم. توجه داشته باشید سجع باید حتماً در دو جمله باشد؛ نه یک جمله.

به بالای صفحه بردن